Ricerca nella pagina:
 
ENAV - Edizione Nazionale degli Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei volgari italiani
Home » Banca dati ENAV » Indice degli incipit e degli explicit

Indice degli incipit e degli explicit

tutti incipit explicit Tipologia testuale: prosa poesia
c
Comenca la cronica di santo Isidero minore
Qui finisce la cronica di sancto Isidero minore
Comu misser sanctu Iheronimu conforta li soy dixipili chi non changianu nè si attristanu, ma si allegranu di la sua morti. Et incomenza lu primu libru, czoè di lu transitu»
Explicit: «Iczà finixi lu libru di lu transitu et vita di misser sanctu Iheronimu, u per manu di Iacobu Cavallu, currenti l’annu di la viª indicioni M. CCCC.LXXIII, lu misi di agustu, in Cathania, so fidili devotu»
Cosma e Damiano, frati carnali, foru nati in la chitati di Egia, e foru figli di una fimmina religiusa ki havia nomu Theodora
Et alcuni homini foru intandu a lu sepulcru di Mauru, ki li era minu di la carni di l'una coxa una grandi quantitati
Credo in uno Ideu, veru signuri, / eternu patri tantu omnipotenti
Et però guarda a nui, Signuri supernu, / da li cochenti peni di lu infernu.
Cum zo sia cosa ki intra tutti li animali creati da lu altissimu maistru criaturi di tutti li cosi li quali sunu sutamisi ala humana genuaaciuni nullu animali sia plui nobili di lu cavallu
E sachi quandu li lesiuni di li pedi e di llunghi... casuni di choui oi di [ligni]... dintru di [lu uinu] di llunghia ... inchouatura...