Ricerca nella pagina:
 
ENAV - Edizione Nazionale degli Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei volgari italiani
Home » Data bank
» Indice degli incipit e degli explicit

Indice degli incipit e degli explicit

tutti incipit explicit Tipologia testuale: prosa poesia
a
Ave Maria, ki si' di lu chelu regina, / plena di gracia, tanta reluchenti
infini ki in quistu mundu nui stamu, / et poy in la sua gloria pervegnamu
Ave, Virgini Maria, ki di gracia si' plina. Ave, stilla matutina di stu mundu tinibrusu
Ave, templu di deitati di lu re di la victoria:e l'Angili beati a ti fannu memoria cum honor et gloria
c
Comu misser sanctu Iheronimu conforta li soy dixipili chi non changianu nè si attristanu, ma si allegranu di la sua morti. Et incomenza lu primu libru, czoè di lu transitu»
Explicit: «Iczà finixi lu libru di lu transitu et vita di misser sanctu Iheronimu, u per manu di Iacobu Cavallu, currenti l’annu di la viª indicioni M. CCCC.LXXIII, lu misi di agustu, in Cathania, so fidili devotu»
Credo in uno Ideu, veru signuri, / eternu patri tantu omnipotenti
Et però guarda a nui, Signuri supernu, / da li cochenti peni di lu infernu.
e
i
Ideu ti salvi, o di lu mari stella
su tre et unu in equalitati, uno solo Deu, una summa bontati.
Incommenzase lo libro / de li bangni de Terra de Labore. / Inter tucte le opere Dio è sempre laudando, / Massemamente ove li homini non so’ per sé operando
Vate in Agusto, povero    may non vide civelli: / Recordete de me de tal consigllo / Ch’eo possa scrivere l’acte de to figllo.
l
Li gloriusi et sancti docturi, / sancto Ambrosio et sancto Augustinu, / di la Ecclesia di Deu illuminaturi
Ki spera et cridi in ti, Signuri supernu, / non sentirà may peni di lu infernu.
o